Klachtenregeling SeniorWeb Best

Logo SeniorWeb Best

Klachten

SWB streeft ernaar dat onze doelgroep tevreden is over de dienstverlening die wij bieden en dat de vrijwilligers tevreden zijn over het beleid van de organisatie en de context waarbinnen zij hun werkzaamheden uitoefenen.
De realiteit kan zijn dat er klachten binnen komen over onze dienstverlening en/of vrijwilligers of van onze vrijwilligers.
We zien de klacht vooral als signaal voor verbetering van onze dienstverlening.

Klachtenprocedure voor onze doelgroep
Deelnemers aan een van de activiteiten die SWB organiseert, kunnen een klacht indienen over de dienstverlening van SWB en/of de vrijwilliger die deze verleent.
De klacht kan schriftelijk worden ingediend via e-mail: info@seniorwebbest.nl of per post: SeniorWeb Best, Klabots 15, 5683LJ Best.
Het bestuur bevestigt de ontvangst van de klacht binnen een week na datum van ontvangst en streeft ernaar binnen twee weken na datum ontvangst contact op te nemen met de klager om de klacht zoveel mogelijk tot tevredenheid af te handelen.
Bij klachten over een vrijwilliger wordt hoor en wederhoor toegepast door het bestuur. De vrijwilliger heeft recht op inzage in alle gegevens die voor hem/haar relevant zijn en kan desgewenst een van de vertrouwenspersonen raadplegen.
Klachten, in het bijzonder over vrijwilligers, worden discreet behandeld.

Klachtenprocedure intern
De vrijwilliger kan zijn/haar klacht bespreken met een van de
vertrouwenspersonen, in het docentenoverleg en/of met (een delegatie van) het bestuur. Mocht de klacht langs deze weg niet kunnen worden opgelost, dan kan de klager zich hierbij neerleggen of neemt het bestuur indien noodzakelijk een besluit over de consequenties hiervan.

Het voltallige bestuur is verantwoordelijk voor de afhandeling van een klacht.
Tegen een bestuursbeslissing is géén beroep mogelijk

vertrouwenspersonen