Gedragscode vrijwilligers Seniorweb Best

Gedragscode

SeniorWeb Best (SWB) beoogt de digitale vaardigheden en digitale zelfredzaamheid van senioren te vergroten, zodat ze mee kunnen doen in de (digitale) maatschappij en niet achterblijven (digitale inclusie).
Van onze vrijwilligers verwachten wij dat zij zich richten naar wat in de samenleving in het algemeen als betamelijk wordt beschouwd en dat zij niet handelen in strijd met enige wetgeving.

Het bestuur van SeniorWeb Best heeft daartoe een gedragscode opgesteld, die dient als houvast in ons vrijwilligerswerk.
Met het ondertekenen van de gedragscode verklaart de vrijwilliger kennis genomen te hebben van de gedragsregels voor vrijwilligers en conformeert zich hiernaar te handelen.

Gedragsregels voor vrijwilligers:

 1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen bezoekers/ cursisten en collega-vrijwilligers zich veilig voelen en gerespecteerd worden.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van verbaal en lichamelijk geweld.
 3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machtsmisbruik) of intimidatie.
 4. De vrijwilliger zal de bezoekers/cursisten niet op een zodanige wijze benaderen of aanraken dat deze naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 5. SWB verzamelt alléén noodzakelijke gegevens van cursisten zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres; de vrijwilliger gaat zorgvuldig om met deze gegevens. Bij groepsmails wordt de doelgroep in BCC geadresseerd. De vrijwilliger gebruikt de gegevens van de doelgroep alléén voor doeleinden die een directe relatie hebben met de dienstverlening van SWB.
 6. Ook met andere gegevens en informatie van SWB gaat de vrijwilliger zorgvuldig om.
 7. De vrijwilliger gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van cliënten en vraagt niet naar inloggegevens van internetbankieren en DigiD.
 8. De vrijwilliger accepteert géén (im)materiële vergoedingen die niet in rede zijn. In alle gevallen wordt melding gedaan bij het bestuur van de ontvangen vergoeding.
 9. De vrijwilliger zal de doelgroep en de organisatie niet financieel misbruiken. Bij handelingen op financieel gebied die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht zal melding c.q. aangifte worden gedaan bij politie/justitie.
 10. Indien de vrijwilliger gedrag bij een collega vrijwilliger signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van financieel misbruik, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij een van de vertrouwenspersonen en/of een van de bestuursleden.
 11. In gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in overleg te treden met de vertrouwenspersoon en/of bestuur.
 12. Wanneer de gedragsregels niet worden nageleefd gaat het bestuur met de vrijwilliger in gesprek en worden zo nodig passende maatregelen genomen.

Deze gedragscode is op 10 november 2020 vastgesteld door het bestuur van SeniorWeb Best.

vertouwenspersonen

Best, ………………
Vrijwilliger SeniorWeb Best Bestuurslid SeniorWeb Best.